Vaak, zeg maar heel vaak, kun je LEGO winnen bij Brick King! Soms een cadeaubon, soms LEGO set. Meestal is dit via Facebook of Instagram.

Om alles zo eerlijk mogelijk te laten verlopen, hebben wij deze voorwaarden.

Voorwaarden prijsvragen

 1. De deelnemer is verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan de prijsvraag.
 2. Als het om een Facebook actie gaat, dan maak je extra kans als je ook lid bent van onze nieuwsbrief.
 3. De prijs dient opgehaald te worden in de winkel in Nieuwerkerk aan den IJssel. Verzenden kan ook, de kosten hiervan zijn voor de winnaar.
 4. De te winnen sets hebben soms wat beschadigingen; sets die wij niet in de winkel verkopen. De inhoud van het pakket is natuurlijk prima in orde. Hier kan niet over worden gecorrespondeerd
 5. Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.
 6. De kleurwedstrijd heeft iedere maand een winnaar; mis er tenminste 20 deelnemers zijn. Zijn er minder inzendingen, dan doen de inzendingen de volgende maand mee.
 7. De prijs wordt toegekend in de staat waarin ze zich bevindt. De Aanbieder is niet verantwoordelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de prijs noch voor eventuele schade bij levering (verzending) van de prijs.
 8. Indien de prijs bestaat uit toegangskaarten voor concerten, festivals, films of gelijksoortige danwel andersoortige evenementen, kan er bij afgelasting geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie.
 9. De winnaar kan tot uiterlijk drie maanden na bekendmaking aanspraak maken op uitreiking van de prijs. Na deze periode vervalt de aanspraak op de prijs automatisch.
 10. De winnaar(s) van de prijs zal op verzoek van de Aanbieder medewerking verlenen aan promotionele activiteiten van de Aanbieder voor zover dit in redelijkheid van hen verlangd mag worden, waaronder begrepen publiciteit ten aanzien van de prijsuitreiking via alle media zoals de radio, televisie en internet. Voor de verleende medewerking aan promotionele activiteiten zal geen financiële vergoeding worden betaald.
 11. De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan de prijsvraag. De Aanbieder mag de persoonsgegevens opnemen in haar gegevensbestand, dat vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens zal worden behandeld.
 12. De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering te geven aan de prijsvraag en de uitreiking van de prijs. In dat kader is de Aanbieder gerechtigd om de persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen, die betrokken zijn bij de betreffende prijsvraag (waaronder begrepen leveranciers, adverteerders, sponsors en/of producenten).
 13. Bovendien verleent de deelnemer toestemming om de hem/haar op de hoogte te houden van producten en/of diensten van de Aanbieder, haar partners (onder andere sponsors, producenten en adverteerders) en zorgvuldig door haar geselecteerde bedrijven.
 14. Gebruik van de ter beschikking gestelde prijs is voor rekening en risico van de winnaar. De Aanbieder kan niet aansprakelijk worden gesteld op grond van de Algemene en/of Specifieke voorwaarden prijsvragen voor het gebruik van de prijs door de winnaar.
 15. De Aanbieder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de prijsvraag noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de prijsvraag of de aanwijzing van de winnaar.
 16. De Aanbieder is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de Algemene voorwaarden prijsvragen handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de prijsvraag of het verloop van de prijsvraag op oneerlijke wijze beïnvloeden.